Forum novic

Jesenski rok mature 2012

Jesenski rok mature 2012

by Deleted user -
Number of replies: 0

Jesenski rok mature 2012

Rok za prijavo na jesenski rok mature je 17. julij 2012. To je tudi rok za prijavo posameznih izpitov mature (popravljanje ocen, dvigovanje ocen – glej spodaj).

Prijavite se z obrazcem Prijava k splošni maturi ali obrazcem Prijava k izpitu pri tajnici ŠMK SM ali v tajništvu šole v času uradnih ur. Obrazec dobite na spletu na strani:http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/

Ocene internega dela (sem. nalog, laboratorijskih vaj, terenskih vaj) so trajne.

Za izbirne predmete dobite individualni razpored pisanja!! Prosim, da na Prijavo k maturi zapišete tudi številko telefona in elektronski naslov.


Koledar za jesensko maturo 2012

17. julij 2012
Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
15. avgust 2012
Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
21. avgust 2012
Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
25. avgust 2012
Slovenščina I. in II. del (izpitna pola 1 - esej, izpitna pola 2)
27. avgust 2012
Matematika
28. avgust 2012*
Tuji jeziki in izbirni predmeti
29. avgust 2012*
Tuji jeziki in izbirni predmeti
30. avgust 2012*
Tuji jeziki in izbirni predmeti
31. avgust 2012*
Tuji jeziki in izbirni predmeti
* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.
Praktični del izpita
Šola pripravi in objavi načrt izvedbe v skladu s pravili za izvedbo praktičnega dela izpita
4. september 2012
Šola seznani kandidate s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita.
Od 25. avgusta do vključno 4. septembra 2012
Ustni izpiti mature
17. september 2012
Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

20. september 2012
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Od 24. septembra do 3. oktobra 2012
Vpogledi v izpitno dokumentacijo

Iz Zakona o maturi ( Ur.l. RS, št. 1/2007 - UPB1) :

40. člen (izboljšanje ocen)

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov.
Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena.

41. člen (popravljanje negativnih ocen splošne mature)

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli.
Kandidat, ki (v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona) opravlja splošno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno ali izboljšuje oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del splošne mature.

Tajnica ŠMK SM

Tanja Cvirn Pavlin