Forum novic

Podelitev maturitetnih spričeval

Podelitev maturitetnih spričeval

by Deleted user -
Number of replies: 0

Maturanti!

Vaši rezultati mature 2012 bodo dostopni na spletni strani http://matura.ric.si 16. julija 2012 od 5. ure dalje. Za dostop potrebujete EMŠO in šifro, ki ste jo dobili na listu šifer pri pisnih izpitih.

Razglasitev rezultatov mature 2012 in podelitev maturitetnih spričeval

bo

v ponedeljek, 16. julija 2012, ob 11.00

na šoli.

Če vas na podelitev ne bo, lahko maturitetno spričevalo dvigne kdo drug, a mora imeti vaše pooblastilo (ni potrebno, da je overjeno). Od 17. julija dalje bodo maturitetna spričevala v tajništvu in jih lahko dvignete v času uradnih ur. Tam se tudi podpišete v Knjigo maturantov.

Kako po objavi rezultatov?

V 3 dneh po objavi rezultatov splošne mature lahko zahtevate, da vam Državni izpitni center (Ric) omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna izpitne ocene.

Pisno zahtevo za vpogled lahko vložite do vključno četrtka, 19. 7. 2012, s priporočeno pošiljko (Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana) ali osebno v vložišču Rica od 9.00 do 14.00..

Letos bodo vpogledi v spomladanskem izpitnem roku potekali od 20. 7. 2012 do 2. 8. 2012 (v jesenskem pa od 24. 9. 2012 do 3. 10. 2012).

Ric bo pripravil razpored vpogledov in vas o datumu in uri vpogleda pisno z navadno pošto obvestil najkasneje v 8 dneh od prejema vloge. Najhitreje pa boste lahko dostopali do datuma in ure vpogleda preko spleta – na isti spletni strani kot za dostop do rezultatov ( http://matura.ric.si ). Po vstopu na spletno stran vpišete EMŠO in svojo šifro, po potrditvi ukaza Prijavi se vam izpišeta datum in ura vpogleda, v kolikor je bila vaša vloga za vpogled že obravnavana.

Kandidatu, ki se vpogledov v določenem roku zaradi utemeljenih razlogov kot so: nenadna bolezen, dokazljive okoliščine v prometu, ki so povzročile nepravočasni prihod, izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča) in drugi izredni dogodki, ne more udeležiti, določi Ric nov rok vpogleda v okviru obdobja, določenega s koledarjem splošne mature. Razloge za neudeležbo morate sporočiti Ricu ob nastanku ali najkasneje 24 ur po določenem terminu vpogleda, vlogo z dokazili pa poslati najkasneje v dveh dneh od dneva, določenega za vpogled.

Pri vpogledu lahko vpogledate v fotokopije izpitnih pol, fotokopije ocenjevalnih obrazcev in listov za odgovore, navodila za ocenjevanje, opis načina izračuna izpitne ocene, pisno informacijo o varstvu pravic kandidata in zapisnik o opravljenem vpogledu. Če je bila vaša izpitna pola kontrolno ocenjena v skladu z 58. členom Pravilnika o splošni maturi, prejmete le fotokopijo kontrolnega ocenjevanja.

Izpitno dokumentacijo si lahko ogledate v spremstvu še ene osebe. Če se vpogleda ne morete udeležiti, lahko za to pooblastite drugo osebo, ki mora ob vpogledu predložiti vaše pisno pooblastilo.

Po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko vložite ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.

1. Ugovor na način izračuna izpitne ocene

Naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko vložite na Državno komisijo za splošno maturo (DK SM) obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene. Zahtevi morate priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 4,50 EUR za en maturitetni predmet.

V tem postopku se na podlagi navedb kandidata v ugovoru in v skladu z navodili DK SM preveri, ali so bile ocenjene vse naloge oziroma vsi deli izpita, ali so bili vsi seštevki točk pravilno izračunani, ali so vsi podatki pravilno vneseni, prepisani oz. preneseni v računalniško bazo podatkov, ali so bile upoštevane morebitne prilagoditve ocenjevanja ter ali je kandidat glede na doseženo število točk in potrjene meje med ocenami dobil ustrezno oceno. V postopku se ne pregledujejo izpitne pole kandidata in se ne preverja pravilnost ocenjevanja (v postopku ne sodelujejo izvedenci za posamezne predmete splošne mature). Postopek izvede Državni izpitni center in svoje ugotovitve posreduje DK SM, ki odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge.

Če je ugovor utemeljen, se določi nova ocena in vrne se vam plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Odločitev DK SM je dokončna.

2. Ugovor na oceno

Najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko vložite na Državno komisijo za splošno maturo (DK SM) obrazložen pisni ugovor na oceno , če menite, da niste bili ocenjeni v skladu z veljavnimi navodili za ocenjevanje in točkovnikom. Ugovoru morate priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 25,00 EUR za en maturitetni predmet.

V tem postopku izvedenec pregleda dokumentacijo kandidata, ki je vložil ugovor (vse naloge oz. vse izpitne pole kandidata), preveri pravilnost ocenjevanja in poda izvedensko mnenje. DK SM pregleda dokumentacijo kandidata in potrdi izvedensko mnenje. Na podlagi potrjenega mnenja Državni izpitni center pripravi ponovni izračun izpitne ocene. Če je ponovno izračunana ocena višja od prvotno dodeljene, sprejme DK SM sklep o utemeljenosti ugovora in določi novo oceno, kandidatu pa se vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Če je ponovno izračunana ocena enaka ali nižja od prvotno dodeljene, se ugovor zavrne. DK SM odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge. Odločitev DK SM je dokončna.

Pavšalni znesek za stroške ugovora v višini 4,50 EUR za en predmet v primeru ugovora na način izračuna ocene oz. 25,00 EUR za en predmet v primeru ugovora na oceno se s plačilnim nalogom nakaže na naslov Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, na št. transakcijskega računa: 01100-6030632914, referenca SI00 3660871, koda namena GDSV. V plačilnem nalogu se navede vrsto ugovora (ugovor na način izračuna izpitne ocene, ugovor na oceno).

Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

Če zamudite rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin in kljub pozivu v roku osmih dni od prejema poziva ugovora ne dopolnite, DK SM ugovor zavrže.

Dodatne informacije glede postopkov vpogleda in reševanja ugovorov dobite vsak delavnik med 9.00 in 10.00 ter med 13.30 in 14.30 uro na tel. št. 548 46 20. Informacije o odločitvi DK SM o ugovoru se ne posredujejo po telefonu.

Informacijo o tem, kdaj je bil ugovor obravnavan in ali je prišlo do spremembe ocene, boste obveščeni prek spletne strani – ista spletna stran kot za dostop do rezultatov ( http://matura.ric.si ). Po vstopu na spletno stran vpišete EMŠO in svojo šifro, po potrditvi ukaza Prijavi se vam izpišejo informacije o ugovoru, če ste ugovor vložili.

Tajnica ŠMKSM

Tanja Cvirn Pavlin