Forum novic

Matura 2012 - ustni izpiti - natančen razpored

Matura 2012 - ustni izpiti - natančen razpored

by Deleted user -
Number of replies: 0

Maturanti.

V datoteki je natančen razpored po dnevih, urah in učilnicah, kot ga bodo dobili člani šolskih izpitnih komisij. Ker vas je več razporejenih na določeno uro, lahko tu pogledate vrstni red v določeni uri.

Potek ustnega izpita

ŠIK

Kandidat

Stoli in mize v izpitnem prostoru morajo biti postavljeni tako, da je enemu kandidatu omogočena priprava na ustni izpit, drugemu pa nemoteno odgovarjanje na naloge/vprašanja z izpitnega listka.

Člani ŠIK morajo skrbeti, da je v prostoru mir in da je njihovo komuniciranje s kandidatom zgledno.

Predsednik prevzame komplet izpitnih listkov za ustni izpit in preveri, ali je izpitni prostor pred začetkom izpita ustrezno pripravljen.

Predsednik pokliče kandidata in ga identificira.

Kandidat vstopi na poziv.

Predsednik da kandidatu navodila o poteku ustnega izpita. Skrbi za pravilen potek izpita.

Izpitni listki morajo biti predloženi tako, da pri izbiri izpitnega listka kandidat ne more videti vsebine in številke izpitnega listka.

Izbere izpitni listek, ki ga lahko enkrat zamenja.

V tem primeru se izpitni listek vrne v komplet izpitnih listkov.

Menjava izpitnega listka ne vpliva na oceno.

Če se je kandidat odločil za menjavo listka, se ne more premisliti in odgovarjati na prvi izbrani izpitni listek.

Do začetka ustnega izpita ima kandidat pravico enkrat zamenjat izpitni listek, vendar se mu s tem čas za pripravo na ustni izpit ne podaljša.

Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit.

Uporabljeni izpitni listki se vračajo v komplet izpitnih listkov.

Vprašanja na ustnem izpitu postavlja kandidatu izpraševalec. Kandidatu lahko postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja z izpitnega listka.

Ustni izpit traja do 20 minut.

Kandidat odgovarja na naloge/vprašanja z izpitnega listka in na dodatna vprašanja izpraševalca.

Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Izpraševalec ocenjuje kandidatovo znanje v skladu s kriteriji za ocenjevanje ustnega izpita, ki so objavljeni v veljavnem Predmetnem izpitnem katalogu in tudi v skladu z navodili (kriteriji) za ocenjevanje, če so ta priložena kompletu izpitnih listkov.

Izpraševalec zapiše točke posameznih elementov (vprašanj, nalog oz. meril za ocenjevanje) na interni ocenjevalni obrazec, skupno število absolutnih točk pa vpiše v ustrezno rubriko zapisnika o poteku ustnega izpita.

Drugi član ŠIK, ki je učitelj tega predmeta, sledi razgovoru med kandidatom in izpraševalcem, saj le tako kakovostno in korektno ocenjuje kandidatovo znanje.

Izpraševalec predlaga število točk za kandidata.

Če je potrebno, predsednik vodi usklajevanje pri ocenjevanju o končnem številu točk kandidata.

Postopek usklajevanja je opisan v Sklepu o načinu usklajevanja ocen pri ustnem izpitu, ki ga je sprejela DK SM.

Kandidat, ki se iz neupravičenih razlogov ne udeleži ustnega izpita, je ocenjen z nič točkami.

Predsednik vodi zapisnik o poteku ustnega izpita, kamor vpisuje vse posebnosti med ustnim izpitom (obrazec R26 – izpis iz programa).

Skrbi, da je zapisnik pravilno izpolnjen in podpisan.

Če kandidat pri pripravljanju uporabi konceptne liste, jih mora oddati ŠIK.

Kandidat zapusti izpitni prostor.

Kandidat do objave rezultatov splošne mature ne sme biti seznanjen s točkami ustnega izpita.

Predsednik po končanem izpitu izroči tajniku ŠMK vso izpitno dokumentacijo za ustni izpit.

Predsednik zagotovi, da se ustrezno uničijo zapiski (konceptni listi) kandidatov, ki nastanejo pri ustnem izpitu.

Predsednik v sodelovanju s člani ŠIK pripravi analizo ustnega izpita, če so bile pri izpitu zabeležene posebnosti.